Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn ?

Phương trình 9 to the power of sin squared x end exponent plus 9 to the power of cos squared x end exponent equals 10 có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn open square brackets negative 2019 semicolon 2019 close square brackets ?

  1. 2571

  2. 1927

  3. 2570

  4. 1929

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : với Mà Suy ra có 2571 số nguyên k thỏa mãn Hay phương trình đã cho có 2571 nghiệm trên đoạn

Ta có :

left right double arrow x equals k straight pi over 2 comma với k element of straight integer numbers

Mà x element of open square brackets negative 2019 semicolon 2019 close square brackets

rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell k element of open square brackets negative 1285 semicolon 1285 close square brackets end cell row cell k element of straight integer numbers end cell end table close

Suy ra có 2571 số nguyên k thỏa mãn

Hay phương trình đã cho có 2571 nghiệm trên đoạn open square brackets negative 2019 semicolon 2019 close square brackets

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình lo g 0 , 2 ​ ( x − 1 ) < lo g 0 , 2 ​ ( 3 − x ) .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG