Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 2ln(x-1) = 1 có nghiệm là:

Phương trình 2ln(x-1) = 1 có nghiệm là:

  1. square root of e plus 1

  2. square root of e plus 1 end root

  3. square root of e minus 1

  4. square root of e minus 1 end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = ∣ x − 1 ∣ x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG