Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình (1) Phương trình trên có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của m. (2) Phương trình trên vô nghiệm (3) Phương trình trên có nghiệm với mọi m

Phương trình open parentheses italic m to the power of 4 plus italic m plus 1 close parentheses italic x to the power of 2011 plus italic x to the power of 5 − 32 equals 0
(1) Phương trình trên có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của m.
(2) Phương trình trên vô nghiệm
(3) Phương trình trên có nghiệm với mọi m

  1. Cả 3 đều sai 

  2. cả 3 đều đúng

  3. Chỉ có (1) đúng

  4. (1), (3) đúng

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có: Suy ra phương trình luôn có ít nhất một nghiệm dương trên khoảng với mọi m

ta có:

straight m to the power of 4 plus straight m plus 1 greater than 0 comma straight for all straight m comma straight f left parenthesis 0 right parenthesis straight f left parenthesis 2 right parenthesis equals negative 32 open parentheses straight m to the power of 4 plus straight m plus 1 close parentheses times 2 to the power of 2011 less than 0 comma straight for all straight m

Suy ra phương trình luôn có ít nhất một nghiệm dương trên khoảng với mọi m

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tham số thực m để hàm số y = f ( x ) = { x + 4 x 2 + x − 12 ​ khi x  = − 4 m x + 1 khi x = − 4 ​ liên tục tại điểm x 0 ​ = − 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG