Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương thức nghiệm tổng quát của phương trình là :

Phương thức nghiệm tổng quát của phương trình 3 x plus y equals 6 là :

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of 6 end cell row cell y equals negative 3 x plus 6 end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of 6 end cell row cell x equals negative 1 third y plus 2 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of R end cell row cell y equals 3 x minus 6 end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of R end cell row cell x equals 1 third y minus 2 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of R end cell row cell y equals negative 3 x plus 6 end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of R end cell row cell x equals negative 1 third y plus 2 end cell end table close

  4. Một kết quả khác 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải
Chọn C 

1

Câu hỏi tương tự

Gia trị nào của m dưới đây để điểm M (2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG