Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân thức xác định khi? A. x ≠ 8. B. x ≠ 4 và x ≠ -4. C. x ≠ -4. D. x ≠ 4.

Phân thức fraction numerator 13 minus 4 x over denominator x cubed plus 64 end fraction xác định khi?

A. x ≠ 8.            

B. x ≠ 4 và x ≠ -4.

C. x ≠ -4.           

D. x ≠ 4.

  1. x ≠ 8.            

  2. x ≠ 4 và x ≠ -4.

  3. x ≠ -4.      

  4.  x ≠ 4.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Phân thức xác định khi x 3 + 64 ≠ 0 ⇔ x 3 ≠ -64 ⇔ x 3 ≠ (-4) 3 ⇔ x ≠ -4. Đáp án cần chọn là: C. x ≠ -4.

Lời giải

Phân thức  Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án  xác định khi

x3 + 64 ≠ 0 ⇔ x3 ≠ -64 ⇔ x3 ≠ (-4)3 ⇔ x ≠ -4.

Đáp án cần chọn là: C. x ≠ -4.      

2

Câu hỏi tương tự

Cho các phân thức ( a − b ) ( b − c ) 1 ​ ; ( c − b ) ( c − a ) 1 ​ ; ( b − a ) ( a − c ) 1 ​ . Bạn Mai nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là (a - b)(b - c)(a - c). Bạn Nhung nói rằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG