Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân thức (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào sau đây? A. B. C. D.

Phân thức fraction numerator x squared minus 4 x plus 3 over denominator x squared minus 6 x plus 9 end fraction (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào sau đây?

A. fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 3 end fraction

B.fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 3 end fraction

C.fraction numerator x minus 1 over denominator x minus 3 end fraction

D. fraction numerator x plus 1 over denominator x plus 3 end fraction

  1. fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 3 end fraction

  2. fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 3 end fraction

  3. fraction numerator x minus 1 over denominator x minus 3 end fraction

  4. fraction numerator x plus 1 over denominator x plus 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. fraction numerator x minus 1 over denominator x minus 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Phân tíchđa thức sau thành phân tử 4 x 2 − 12 x y + 5 y 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG