Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức A. B. C. D.

Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức  fraction numerator 3 minus x over denominator 3 plus x end fraction

A. negative fraction numerator x minus 3 over denominator 3 plus x end fraction

B. fraction numerator x squared minus 6 x plus 9 over denominator 9 minus x squared end fraction

C.fraction numerator 9 minus x squared over denominator open parentheses 3 plus x close parentheses squared end fraction

D. fraction numerator x minus 3 over denominator negative 3 minus x end fraction

  1. negative fraction numerator x minus 3 over denominator 3 plus x end fraction

  2. fraction numerator x squared minus 6 x plus 9 over denominator 9 minus x squared end fraction

  3. fraction numerator 9 minus x squared over denominator open parentheses 3 plus x close parentheses squared end fraction

  4. fraction numerator x minus 3 over denominator negative 3 minus x end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. fraction numerator 9 minus x squared over denominator open parentheses 3 plus x close parentheses squared end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Quy đồng mẫu thức của các phân thức 3 ( x − 1 ) x − 2 ​ , 2 ( x + 1 ) 5 ​ , x 2 − 1 x + 3 ​ ta được:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG