Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân thức có giá trị bằng 1 khi x bằng? A. 1 B. 2 C. 3 D. -1

Phân thức  fraction numerator x squared plus 1 over denominator 2 x end fraction có giá trị bằng 1 khi x bằng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

  1. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải + Điều kiện: 2x ≠ 0 ⇔ x ≠ 0. + Ta có = 1 ⇒ x 2 + 1 = 2x ⇔ x 2 - 2x + 1 = 0 ⇔ (x - 1) 2 = 0 ⇔ x - 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn) Vậy x = 1. Đáp án cần chọn là: A. 1

Lời giải

+ Điều kiện: 2x ≠ 0 ⇔ x ≠ 0.

+ Ta có Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án = 1 ⇒ x2 + 1 = 2x ⇔ x2 - 2x + 1 = 0

⇔ (x - 1)2 = 0 ⇔ x - 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn)

Vậy x = 1.

Đáp án cần chọn là: A. 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức A = x ​ 1 ​ + x ​ + 1 x ​ ​ Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG