Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích thành nhân tử:

Phân tích thành nhân tử:  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:AB+AC=A.(B+C) Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: AB+AC=A.(B+C)

Lời giải chi tiết:


 

3

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG