Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức thành nhân tử:

 Phân tích các đa thức thành nhân tử:

a. space 27 a squared b squared minus 18 a b plus 3 b. space 4 minus x squared minus 2 x y minus y squared c. space x squared plus 2 x y plus y squared minus x z minus y z 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết:

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm thuộc sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG