Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a. space open parentheses a plus b close parentheses squared minus m squared plus a plus b minus m b. space x cubed minus 6 x squared plus 12 x minus 8 c. space x to the power of 4 plus 2 x cubed minus 4 x minus 4 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.
LỜI GIẢI:


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mẫu thức chung:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG