Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a. space 2 b x minus 3 a y minus 6 b y plus a x b. space x plus 2 a open parentheses x minus y close parentheses minus y c. space x y squared minus b y squared minus a x plus a b plus y squared minus a 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG