Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a. space 5 a squared minus 5 a x minus 7 a plus 7 x b. space a cubed plus a squared b minus a squared c minus a b c space c. space x squared minus open parentheses a plus b close parentheses x plus a b d. space a cubed plus b cubed plus a squared c plus b squared c minus a b c 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử. LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử.

LỜI GIẢI:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG