Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 12 a 2 b − 18 a b 2 − 30 b 2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

12 a 2 b − 18 a b 2 − 30 b 2 = 6 b ( 2 a 2 − 3 ab − 5 b )

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức A = x 3 + 15 x 2 + 75 x + 125 v ớ i x = − 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG