Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a ) x 3 – 2 x – 4 b ) 2 x 3 – 12 x 2 + 17 x – 2 c ) x 3 + 9 x 2 + 26 x + 24 d ) x 3 – 2 x 2 – 3 x + 10

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Người ta pha 3kg nước nóng ở nhiệt độ 9 0 ∘ và 2kg nước lạnh ở nhiệt độ 2 0 ∘ C . Hỏinhiệt độ nước sau khi pha là bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG