Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. space 2 x squared minus 12 x plus 18 plus 2 x y minus 6 y b. space x squared plus 4 x minus 4 y squared plus 8 y 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG