Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. space 2 a cubed minus 2 a b squared b. space a to the power of 5 plus a cubed minus a squared minus 1 c. space 5 x squared plus 3 open parentheses x plus y close parentheses squared minus 5 y squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG