Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. space open parentheses 2 x plus 3 close parentheses squared minus open parentheses x squared minus 6 x plus 9 close parentheses b. space x squared minus 4 y squared plus 4 x plus 8 y 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG