Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. space a to the power of 5 minus a plus a squared minus 1 b. space 48 x z squared plus 32 x y squared minus 15 y z squared minus 10 y cubed c. space a x squared minus a y minus b x squared plus c y plus b y minus c x squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết:  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG