Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a. open parentheses a cubed minus b cubed close parentheses plus open parentheses a minus b close parentheses squared space b. space open parentheses x squared plus 1 close parentheses minus 4 x squared c. space open parentheses y cubed plus 8 close parentheses plus open parentheses y squared minus 4 close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳn

 

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳn 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG