Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 3 x 2 + 6 xy

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 x 2 + 6 xy = 3 x ( x + 2 y )

5

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 2 + 2 x + 1

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG