Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 45 + x 3 − 5x 2 − 9x b) x 4 − 2x 3 − 2x 2 − 2x – 3

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 45 + x3 − 5x2 − 9x

b) x4 − 2x3 − 2x2 − 2x – 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 45 + x 3 − 5x 2 − 9x = ( x 3 − 5x 2 ) − (9x − 45) = x 2 (x − 5) − 9(x − 5) = (x − 5)( x 2 − 9) = (x − 5)(x − 3)(x + 3) b) x 4 – 2x 3 − 2x 2 − 2x – 3 = (x 4 − 1) − (2x 3 + 2x 2 ) − (2x + 2) = (x 2 + 1 )(x 2 − 1) − 2x 2 (x + 1) −2(x + 1) = (x 2 + 1)(x − 1)(x + 1) − 2x 2 (x + 1) −2(x + 1) = (x + 1)[(x 2 + 1)(x − 1) − 2x 2 – 2] = (x + 1)[( x 2 + 1)(x − 1) − 2(x 2 + 1)] = (x + 1)( x 2 + 1)(x – 1 − 2) = (x + 1)( x 2 + 1)(x − 3).

a) 45 + x3 − 5x2 − 9x

      = ( x3 − 5x2) − (9x − 45)

      = x2(x − 5) − 9(x − 5)

      = (x − 5)( x2 − 9) = (x − 5)(x − 3)(x + 3)

b) x4 – 2x3 − 2x2 − 2x – 3

      = (x4 − 1) − (2x3 + 2x2) − (2x + 2)

      = (x2 + 1 )(x2 − 1) − 2x2(x + 1) −2(x + 1)

      = (x2 + 1)(x − 1)(x + 1) − 2x2(x + 1) −2(x + 1)

      = (x + 1)[(x2 + 1)(x − 1) − 2x2 – 2]

      = (x + 1)[( x2 + 1)(x − 1) − 2(x2 + 1)]

      = (x + 1)( x2 + 1)(x – 1 − 2)

      = (x + 1)( x2 + 1)(x − 3).

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia a) (2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) b) (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG