Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích (a 2 + 9) 2 – 36a 2 thành nhân tử ta được A. (a – 3) 2 (a + 3) 2 B. (a + 3) 4 C. (a 2 + 36a + 9)(a 2 – 36a + 9 D. (a 2 + 9) 2

Phân tích (a2 + 9)2 – 36a2 thành nhân tử ta được

A. (a – 3)2(a + 3)2                    

B. (a + 3)4            

C. (a2 + 36a + 9)(a2 – 36a + 9   

D. (a2 + 9)2

  1. (a – 3)2(a + 3)2             

  2.  (a + 3)4         

  3. (a2 + 36a + 9)(a2 – 36a + 9   

  4. (a2 + 9)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (a 2 + 9) 2 – 36a 2 = (a 2 + 9) 2 – (6a) 2 = (a 2 + 9 + 6a)(a 2 + 9 – 6a) = (a + 3) 2 (a – 3) 2 Đáp án cần chọn là: A. (a – 3) 2 (a + 3) 2

Lời giải

Ta có (a2 + 9)2 – 36a2 = (a2 + 9)2 – (6a)2

          = (a2 + 9 + 6a)(a2 + 9 – 6a) = (a + 3)2(a – 3)2

Đáp án cần chọn là: A. (a – 3)2(a + 3)2             

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 5 x 2 + 14 x − 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG