Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 9 - x 7 - x 6 - x 5 + x 4 + x 3 + x 2 - 1 thành nhân tử.

Phân tích đa thức x9 - x7 - x6 - x5 + x4 + x3 + x2 - 1 thành nhân tử.

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 9 - x 7 - x 6 - x 5 + x 4 + x 3 + x 2 - 1 = (x 9 - x 7 ) - (x 6 - x 4 ) - (x 5 - x 3 ) + (x 2 - 1) = x 7 (x 2 - 1) - x 4 (x 2 - 1) - x 3 (x 2 - 1) + (x 2 - 1) = (x 7 - x 4 - x 3 + 1)(x 2 - 1) = (x 7 - x 4 - x 3 + 1)(x + 1)(x - 1)

x9 - x7 - x6 - x5 + x4 + x3 + x2 - 1
= (x9 - x7) - (x6 - x4) - (x5 - x3) + (x2 - 1)
= x7(x2 - 1) - x4(x2 - 1) - x3(x2 - 1) + (x2 - 1)
= (x7 - x4 - x3 + 1)(x2 - 1)
(x7 - x4 - x3 + 1)(x + 1)(x - 1)

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 6 x 2 + x y − 7 x − 2 y 2 + 7 y − 5

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG