Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 8 + x 4 + 1 thành nhân tử ta được A. (x 4 – x 2 + 1)(x 2 – x + 1)(x 2 – x – 1) B. (x 4 – x 2 + 1)(x 2 – x + 1) C. (x 4 – x 2 + 1)(x 2 – x + 1)(x 2 + x + 1) D. (x 4 + x 2 + 1)(x 2 – x + 1)(x 2 + x + 1)

Phân tích đa thức x8 + x4 + 1 thành nhân tử ta được

A. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 – x – 1)          

B. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)

C. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

D. (x4 + x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

  1. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 – x – 1)          

  2. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)

  3. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

  4.  (x4 + x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải x 8 + x 4 + 1 = x 8 + 2x 4 + 1 – x 4 = (x 8 + 2x 4 + 1) – x 4 = [(x 4 ) 2 + 2.x 4 .1 + 1 2 ] – x 4 = (x 4 + 1) 2 – (x 2 ) 2 = (x 4 + 1 – x 2 )(x 4 + 1 + x 2 ) = (x 4 – x 2 + 1)(x 4 + 2x 2 – x 2 + 1) = (x 4 – x 2 + 1)[((x 2 ) 2 + 2.1.x 2 + 1) – x 2 ] = (x 4 – x 2 + 1)[(x 2 + 1) 2 – x 2 ] = (x 4 – x 2 + 1)(x 2 + 1 – x)(x 2 + 1 + x) = (x 4 – x 2 + 1)(x 2 – x + 1)(x 2 + x + 1) Đáp án cần chọn là: C. (x 4 – x 2 + 1)(x 2 – x + 1)(x 2 + x + 1)

Lời giải

x8 + x4 + 1

= x8 + 2x4 + 1 – x4

= (x8 + 2x4 + 1) – x4

= [(x4)2 + 2.x4.1 + 12] – x4

= (x4 + 1)2 – (x2)2

= (x4 + 1 – x2)(x4 + 1 + x2)

= (x4 – x2 + 1)(x4 + 2x2 – x2 + 1)

= (x4 – x2 + 1)[((x2)2 + 2.1.x2 + 1) – x2]

= (x4 – x2 + 1)[(x2 + 1)2 – x2]

= (x4 – x2 + 1)(x2 + 1 – x)(x2 + 1 + x)

= (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

Đáp án cần chọn là: C. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG