Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 8 + 4 thành hiệu hai bình phương, ta được A. (x 4 - 2) 2 – (2x 2 ) 2 B. (x 4 + 4) 2 – (4x 2 ) 2 C. (x 4 + 2) 2 – (4x 2 ) 2 D. (x 4 + 2) 2 – (2x 2 ) 2

Phân tích đa thức x8 + 4 thành hiệu hai bình phương, ta được

A. (x4 - 2)2 – (2x2)2                  

B. (x4 + 4)2 – (4x2)2        

C. (x4 + 2)2 – (4x2)2                  

D. (x4 + 2)2 – (2x2)2

  1. (x4 - 2)2 – (2x2)2            

  2. (x4 + 4)2 – (4x2)2     

  3. (x4 + 2)2 – (4x2)2       

  4.  (x4 + 2)2 – (2x2)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 8 + 4 = (x 4 ) 2 + 4x 4 + 4 – 4x 4 = (x 4 + 2) 2 – (2x 2 ) 2 Đáp án cần chọn là: D. (x 4 + 2) 2 – (2x 2 ) 2

Lời giải

Ta có x8 + 4 = (x4)2 + 4x4 + 4 – 4x4

                   = (x4 + 2)2 – (2x2)2

Đáp án cần chọn là: D. (x4 + 2)2 – (2x2)2

2

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 5 B. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 6 C. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG