Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 4 + 64 thành hiệu hai bình phương, ta được A. (x 2 + 16) 2 – (4x) 2 B. (x 2 + 8) 2 – (16x) 2 C. (x 2 + 8) 2 – (4x) 2 D. (x 2 + 4) 2 – (4x) 2

Phân tích đa thức x4 + 64 thành hiệu hai bình phương, ta được

A. (x2 + 16)2 – (4x)2                 

B. (x2 + 8)2 – (16x)2       

C. (x2 + 8)2 – (4x)2                   

D. (x2 + 4)2 – (4x)2

  1. (x2 + 16)2 – (4x)2                 

  2.  (x2 + 8)2 – (16x)2      

  3.  (x2 + 8)2 – (4x)2  

  4. (x2 + 4)2 – (4x)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 4 + 64 = (x 2 ) 2 + 16x 2 + 64 – 16x 2 = (x 2 ) 2 + 2.8.x + 8 2 – (4x) 2 = (x 2 + 8) 2 – (4x) 2 Đáp án cần chọn là: C. (x 2 + 8) 2 – (4x) 2

Lời giải

Ta có x4 + 64 = (x2)2 + 16x2 + 64 – 16x2

          = (x2)2 + 2.8.x + 82 – (4x)2

          = (x2 + 8)2 – (4x)2

Đáp án cần chọn là: C.  (x2 + 8)2 – (4x)2  

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG