Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 3 – 6x 2 y + 12xy 2 – 8y 3 thành nhân tử A. (x – y) 3 B. (2x – y) 3 C. x 3 – (2y) 3 D. (x – 2y) 3

Phân tích đa thức x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 thành nhân tử

A. (x – y)3  

B. (2x – y)3 

C. x3 – (2y)3

D. (x – 2y)3

  1. (x – y)3  

  2. (2x – y)3 

  3.  x3 – (2y)3

  4. (x – 2y)3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải x 3 – 6x 2 y + 12xy 2 – 8y 3 = x 3 – 3.x 2 .(2y) + 3.x.(2y) 2 – (2y) 3 = (x – 2y) 3 đáp án cần chọn là: D.(x – 2y) 3

Lời giải

x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 = x3 – 3.x2.(2y) + 3.x.(2y)2 – (2y)3 = (x – 2y)3

đáp án cần chọn là: D. (x – 2y)3

10

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG