Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 3 + 12x thành nhân tử ta được A. x 2 (x + 12) B. x(x 2 + 12) C. x(x 2 – 12) D. x 2 (x – 12)

Phân tích đa thức x3 + 12x thành nhân tử ta được

A. x2(x + 12)

B. x(x2 + 12)

C. x(x2 – 12)

D. x2(x – 12)

  1. x2(x + 12) 

  2. x(x2 + 12)

  3. x(x2 – 12)

  4.  x2(x – 12) 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 3 + 12x = x.x 2 + x.12 = x(x 2 + 12) Đáp án cần chọn là: B. x(x 2 + 12)

 

Lời giải

Ta có x3 + 12x = x.x2 + x.12 = x(x2 + 12)

Đáp án cần chọn là: B. x(x2 + 12)

1

Câu hỏi tương tự

Hiệu bình phương các số lẻ liên tiếp thì luôn chia hết cho A. 8 B. 9 C. 10 D. Cả A, B, C đều sai

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG