Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức x 2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được A. (x – 5)(x + 2) B. (x – 5)(x - 2) C. (x + 5)(x + 2) D. (x – 5)(2 – x)

Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được

A. (x – 5)(x + 2)

B. (x – 5)(x - 2)

C. (x + 5)(x + 2)

D. (x – 5)(2 – x)

  1. (x – 5)(x + 2)

  2.  (x – 5)(x - 2)

  3.  (x + 5)(x + 2)

  4. (x – 5)(2 – x)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 – 7x + 10 = x 2 – 2x – 5x + 10 = x(x – 2) – 5(x – 2) = (x – 5)(x – 2) Đáp án cần chọn là: B. (x – 5)(x - 2)

Lời giải

Ta có x2 – 7x + 10 = x2 – 2x – 5x + 10

          = x(x – 2) – 5(x – 2) = (x – 5)(x – 2)

Đáp án cần chọn là: B.  (x – 5)(x - 2)

3

Câu hỏi tương tự

Cho 10 a 2 = 10 b 2 + c 2 . Chứng minh rằng ( 7 a − 3 b + 2 c ) ( 7 a − 3 b − 2 c ) = ( 3 a − 7 b ) 2

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG