Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: a ( b 2 - c 2 ) - b ( c 2 - a 2 ) + c ( a 2 - b 2 )

Phân tích đa thức thành nhân tử: a (b2 - c2 ) - b (c2 - a2 ) + c (a2 - b2 )

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của x thỏa mãn 6x 3 + x 2 = 2x là A. x = 1 B. x = 0 C. x = -1 D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG