Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được A. B. C. D.

Phân tích đa thức x cubed over 8 plus 8 y cubed  thành nhân tử, ta được

A. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 2 plus x y plus 2 y squared close parentheses

B.open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus x y plus 4 y squared close parentheses

C.open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 2 minus x y plus 4 y squared close parentheses

D. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared close parentheses

  1. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 2 plus x y plus 2 y squared close parentheses

  2. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus x y plus 4 y squared close parentheses

  3. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 2 minus x y plus 4 y squared close parentheses

  4. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus 2 x y plus 4 y squared close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus x y plus 4 y squared close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên a và b: a 3 b − a b 3 chia hết cho 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG