Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử x 3 -y 3 +2x 2 +2xy

Phân tích đa thức thành nhân tử

x3-y3+2x2+2xy

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

=(x 3 +y 3 )+(2x 2 +2xy) =(x+y)(x 2 −xy+y 2 )+2x(x+y) =(x+y)(x 2 −xy+y 2 +2x)

=(x3+y3)+(2x2+2xy)

=(x+y)(x2−xy+y2)+2x(x+y)

=(x+y)(x2−xy+y2+2x)

1

Câu hỏi tương tự

Câu 1:Thực hiện phép tính. a)(x + 3) 2 + (x – 3) 2 + 2.(x 2 – 9)

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG