Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y

A. (5x – 2y)(x + 4y)                          

B. (5x + 4)(x – 2y)

C. (x + 2y)(5x – 4)                            

D. (5x – 4)(x – 2y)

  1.  (5x – 2y)(x + 4y)     

  2. (5x + 4)(x – 2y)

  3. (x + 2y)(5x – 4)         

  4. (5x – 4)(x – 2y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 5x 2 + 10xy – 4x – 8y = (5x 2 + 10xy) – (4x + 8y) = 5x(x + 2y) – 4(x + 2y) = (5x – 4)(x + 2y) Đáp án cần chọn là: C. (x + 2y)(5x – 4)

Lời giải

5x2 + 10xy – 4x – 8y = (5x2 + 10xy) – (4x + 8y)

= 5x(x + 2y) – 4(x + 2y) = (5x – 4)(x + 2y)

Đáp án cần chọn là: C. (x + 2y)(5x – 4)         

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng. A. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x + 1)(x + 2) B. (5x – 4) 2 – 49x 2 = (3x – 1)(x + 2) C. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x - 1)(x - 2) D. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x - 1)(x + 2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG