Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức

a to the power of 4 space plus space 4 b to the power of 4 thành nhân tử

A. space left parenthesis a squared space plus space b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space b to the power of 2 to the power of blank end exponent space minus space 2 a squared b squared right parenthesis space space B. space left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space plus space a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space minus space a squared b squared right parenthesis space space C. space left parenthesis a squared space minus space 2 b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space minus space 2 b squared space minus space 2 a squared b squared right parenthesis space space D. space left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space minus space 2 a squared b squared right parenthesis

  1. left parenthesis a squared space plus space b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space b to the power of 2 to the power of blank end exponent space minus space 2 a squared b squared right parenthesis space space

  2. space left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space plus space a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space minus space a squared b squared right parenthesis space space

  3. left parenthesis a squared space minus space 2 b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space minus space 2 b squared space minus space 2 a squared b squared right parenthesis space space

  4. left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space plus space 2 a squared b squared right parenthesis. left parenthesis a squared space plus space 2 b squared space minus space 2 a squared b squared right parenthesis

H. Bùi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG