Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. x3 – 3x2 – 4x + 12

b. x4 – 5x2 + 4

c. (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 = (x 3 – 3x 2 ) – (4x – 12) = x 2 (x – 3) – 4(x – 3) = (x – 3)(x 2 – 4) = (x – 3)(x + 2)(x – 2) b. x 4 – 5x 2 + 4 = x 4 – 4x 2 - x 2 + 4 = (x 4 – 4x 2 ) – (x 2 - 4) = x 2 (x 2 – 4) – (x 2 – 4) = (x 2 – 4)( x 2 – 1) = (x + 2)(x – 2)(x + 1)(x – 1) c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3 = [(x + y) + z] 3 – x 3 – y 3 – z 3 = (x + y) 3 + 3(x + y) 2 z + 3(x + y)z 2 + z 3 – x 3 – y 3 – z 3 = x 3 + y 3 + 3xy(x + y) + 3(x + y) 2 z + 3(x + y)z 2 – x 3 – y 3 ( vì z 3 – z 3 = 0 ; 3x 2 y + 3xy 2 = 3xy (x + y) ). = 3xy.(x+ y) + 3( x+ y) 2 .z + 3(x+ y).z 2 = 3(x + y)[xy + (x + y)z + z 2 ] = 3(x + y)[xy + xz + yz + z 2 ] = 3(x + y)[x(y + z) + z(y + z)] = 3(x + y)(y + z)(x + z)

a. x3 – 3x2 – 4x + 12

      = (x3 – 3x2 ) – (4x – 12)

      = x2(x – 3) – 4(x – 3)

      = (x – 3)(x2 – 4)

      = (x – 3)(x + 2)(x – 2)

b. x4 – 5x2 + 4

      = x4 – 4x2 - x2 + 4

      = (x4 – 4x2 ) – (x2 - 4)

      = x2(x2 – 4) – (x2 – 4)

      = (x2 – 4)( x2 – 1)

      = (x + 2)(x – 2)(x + 1)(x – 1)

c. (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3

      = [(x + y) + z]3 – x3 – y3 – z3

      = (x + y)3 + 3(x + y)2z + 3(x + y)z2 + z3 – x3 – y3 – z3

      = x3 + y3 + 3xy(x + y) + 3(x + y)2z + 3(x + y)z2 – x3 – y3

      ( vì z3 – z3 = 0 ; 3x2y + 3xy2 = 3xy (x + y) ).

      = 3xy.(x+ y) + 3( x+ y)2.z + 3(x+ y).z2

      = 3(x + y)[xy + (x + y)z + z2]

      = 3(x + y)[xy + xz + yz + z2]

      = 3(x + y)[x(y + z) + z(y + z)]

      = 3(x + y)(y + z)(x + z)

2

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau: a) 2 x − 1 A ​ = 4 x 2 − 1 6 x 2 + 3 x ​ b) A 4 x 2 − 3 x − 7 ​ = 2 x + 3 4 x − 7 ​ c) x 2 − 1 4 x 2 − 7 x ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG