Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được A. B. C. D.

Phân tích đa thức  1 over 64 x to the power of 6 plus 125 y cubed thành nhân tử, ta được

A. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus 5 over 4 x squared y plus 5 y squared close parentheses

B. open parentheses x squared over 4 minus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 plus 5 over 4 x squared y plus 25 y squared close parentheses

C. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 minus 5 over 4 x squared y plus 25 y squared close parentheses

D. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 minus 5 over 2 x squared y plus 25 y squared close parentheses

  1. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x squared over 4 minus 5 over 4 x squared y plus 5 y squared close parentheses

  2. open parentheses x squared over 4 minus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 plus 5 over 4 x squared y plus 25 y squared close parentheses

  3. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 minus 5 over 4 x squared y plus 25 y squared close parentheses

  4. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 minus 5 over 2 x squared y plus 25 y squared close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Ta có:  

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. open parentheses x squared over 4 plus 5 y close parentheses open parentheses x to the power of 4 over 16 minus 5 over 4 x squared y plus 25 y squared close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = 2x 4 - x 3 y + 3x 2 y 2 - xy 3 + 2y 4

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG