Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 7 + x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1

Phân tích đa thức thành nhân tử: x7 + x5 + x4 + x3 + x2 +1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG