Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức): x 2 − x − 12

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức):

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 − x − 12 = x 2 − 2 × 2 1 ​ × x + 4 1 ​ − 4 49 ​ = ( x − 2 1 ​ ) 2 − ( 2 7 ​ ) 2 = ( x − 2 1 ​ + 2 7 ​ ) ( x − 2 1 ​ − 2 7 ​ ) = ( x + 3 ) ( x − 4 )

1

Câu hỏi tương tự

Đa thức 25 – a 2 + 2ab – b 2 được phân tích thành A. (5 + a – b)(5 – a – b) B. (5 + a + b)(5 – a – b) C. (5 + a + b)(5 – a + b) D. (5 + a – b)(5 – a + b)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG