Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử 3x 3 - 14x 2 + 4x + 3

Phân tích đa thức thành nhân tử 3x3 -14x2 + 4x + 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tích các giá trị của x trong

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG