Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

Phân tích đa thức  thành nhân tử, ta được kết quả là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy chọn B.

Vậy chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 64x 4 + y 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG