Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử:

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

a. space open parentheses 64 a cubed plus 125 b cubed close parentheses plus 5 b open parentheses 16 a squared minus 25 b squared close parentheses b. space 1 minus open parentheses x squared minus 2 x y plus y squared close parentheses c. space x to the power of 6 minus 1 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG