Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 2x3 - 3x2      b) x2 + 5xy + x + 5y      c) x2 - 36 + 4xy + 4y2

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 2x 3 - 3x 2 = x 2 (2x - 3) b) x 2 + 5xy + x + 5y = x(x + 5y) + (x + 5y) = (x + 1)(x + 5y) c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2 = (x 2 + 4xy + 4y 2 ) - 36 = (x + 2y) 2 - 6 2 = (x + 2y - 6)(x + 2y + 6)

a) 2x3 - 3x2 = x2(2x - 3)

b)

x2 + 5xy + x + 5y

= x(x + 5y) + (x + 5y)

= (x + 1)(x + 5y)

c)

x2 - 36 + 4xy + 4y2

= (x2 + 4xy + 4y2) - 36

= (x + 2y)2 - 62

= (x + 2y - 6)(x + 2y + 6)

15

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính và rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG