Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử ta được x 3 + 7x 2 + 12x + 4 = (x + 2)(x 2 + a.x + 2). Khi đó giá trị của a là: A. 5 B. -6 C. -5 D. 6

Phân tích đa thức thành nhân tử ta được x3 + 7x2 + 12x + 4 = (x + 2)(x2 + a.x + 2). Khi đó giá trị của a là:

A. 5            

B. -6           

C. -5           

D. 6

  1. - 6 

  2. - 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải +) x 3 + 7x 2 + 12x + 4 = x 3 + 6x 2 + x 2 + 12x + 8 – 4 = (x 3 + 6x 2 + 12x + 8) + (x 2 – 4) = (x 3 + 3.2.x 2 + 3.2 2 .x + 2 3 ) + (x 2 – 4) = (x + 2) 3 + (x – 2)(x + 2) = (x + 2)((x + 2) 2 + x – 2) = (x + 2)(x 2 + 4x + x – 2) = (x + 2)(x 2 + 5x + 2) Đáp án cần chọn là: A. 5

Lời giải

+) x3 + 7x2 + 12x + 4

= x3 + 6x2 + x2 + 12x + 8 – 4

= (x3 + 6x2 + 12x + 8) + (x2 – 4)

= (x3 + 3.2.x2 + 3.22.x + 23) + (x2 – 4)

= (x + 2)3 + (x – 2)(x + 2)

= (x + 2)((x + 2)2 + x – 2)

= (x + 2)(x2 + 4x + x – 2)

= (x + 2)(x2 + 5x + 2)

Đáp án cần chọn là: A. 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG