Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 8 + x + 1

Phân tích đa thức thành nhân tử: x8 + x + 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai A. 16x 3 – 54y 3 = 2(2x – 3y)(4x 2 + 6xy + 9y 2 ) B. x 2 – 9 + (2x + 7)(3 – x) = (x – 3)(-x – 4) C. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2 D. 4x 3 – 4x 2 – x + 1 = (2x – 1)(2x + 1)...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG