Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (a – b) 3 + (b – c) 3 + (c – a) 3

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

(a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3
 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(a – b) 3 + (b – c) 3 + (c – a) 3 =(a – b) 3 + (b – c) 3 - (a– c) 3 =(a – b) 3 + (b – c) 3 - [(a - b) +(b – c)] 3 =(a – b) 3 +(b – c) 3 -(a – b) 3 -3(a – b) 2 (b – c) -3(a – b)(b – c) 2 - (b – c) 3 = - 3(a – b)(b – c)(a – b)(a - b + b - c) = 3(a – b)(b – c)(c - a)

(a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3

= (a – b)3 + (b – c)3 - (a – c)3

=  (a – b)3+ (b – c)- [(a - b) +(b – c)]3

=  (a – b)3+ (b – c)- (a – b)- 3(a – b)2(b – c) - 3(a – b)(b – c)2- (b – c)3

= - 3 (a – b)(b – c)(a – b)(a - b + b - c)

= 3 (a – b)(b – c)(c - a)

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG