Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = x (x + 4)(x + 6) (x + 10) + 128

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

A = x (x + 4)(x + 6) (x + 10) + 128 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: A = (x 2 + 10x)(x 2 + 10x + 24) + 128 Đặt y = x 2 + 10x + 12 , đa thức có dạng: A = (y - 12)(y + 12) + 128 = y 2 -144 + 128 A = y 2 -16 = (y + 4)(y - 4 ). Từ đó suy ra: A = (x 2 + 10x + 16)(x 2 + 10x + 8) = (x + 2)(x + 8)(x 2 + 10x + 8) .

Ta có: A = (x2 + 10x)(x2 + 10x + 24) + 128

Đặt y = x2 + 10x + 12 , đa thức có dạng:

A = (y - 12)(y + 12) + 128 = y2 -144 + 128

A = y2 -16 = (y + 4)(y - 4).

Từ đó suy ra:

A = (x2 + 10x + 16)(x2 + 10x + 8) = (x + 2)(x + 8)(x2 + 10x + 8) .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: x 2 − 8 x + 15

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG