Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 − 2 x + xy − 2 y

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 − 2 x + xy − 2 y = ( x 2 − 2 x ) + ( xy − 2 y ) = x ( x − 2 ) + y ( x − 2 ) = ( x − 2 ) ( x + y )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 7 ( 2 x − 3 ) − y ( 3 − 2 x )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG