Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tíchđa thức sau thành nhân tử: 4x 3 + 5x 2 + 5x + 1.

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

4x3 + 5x2 + 5x + 1.

R. Robo.Ctvx36

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhẩm thấy x = - 4 1 ​ là nghiệm nênđa thức chứa nhân tử x + 4 1 ​ hay nhân tử 4x + 1. Dođó4x 3 + 5x 2 + 5x + 1 = 4x 3 + x 2 + 4x 2 + x + 4x + 1 = x 2 (4x + 1) + x (4x + 1) + (4x + 1) = (4x + 1)(x 2 + x + 1).

Nhẩm thấy x = - là nghiệm nên đa thức chứa nhân tử x +  hay nhân tử 4x + 1.

Do đó 4x3 + 5x2 + 5x + 1 = 4x3 + x+ 4x2 + x + 4x + 1

= x2(4x + 1) + x (4x + 1) + (4x + 1) = (4x + 1)(x2 + x + 1).

17

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG