Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 )

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 ) = ( 3 x − y ) ( 3 x + y ) ( x + 2 )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 3 x 2 + 6 xy

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG